หลังจากลง xampp แล้ว ถ้าเราต้องการเพิ่ม virtual host โดยให้ทำงานแบบแยกพอร์ท เราสามารถแก้ไขไฟล์ htconf ได้ โดยเพิ่ม

บอกว่าจะใช้พอร์ทไหนโดยเขียน จากตัวอย่างบอกว่าจะใช้พอร์ท 8001

Listen 8001

จากนั้นตั้งชื่อ host และบอกว่าไฟล์เก็บไว้ที่ไหน

<VirtualHost localhost:8001>
DocumentRoot “e:\www\test”
</VirtualHost>

เสร็จแล้วให้ทำการ save และทำการ restart apache โดยการกด stop และ start ใน xampp control panel

หลังจากเริ่ม apache ใหม่แล้ว ให้ทดลองเปิด browser แล้วพิมพ์ localhost:8001

ถ้าหากไม่มีปัญหาก็จะสามารถใช้งานไฟล์ที่อยู่ใน directory ได้ ถ้าหากเกิด error 403 แสดงว่าไม่ได้ตั้งให้ apache ใช้งาน directory อื่นได้ ให้เราไปเซ็ตค่าที่

<Directory />
AllowOverride none
Require all denied
</Directory>

เปลี่ยนเป็น

<Directory />
AllowOverride all
Require all granted
</Directory>

เท่านี้ก็จะสามารถเรียก directory ใดๆ จากในเครื่องได้แล้ว

Comments

จำนวนความเห็น